Ürtiker ve Angioödem

Ürtiker halk aras›nda kurdeflen olarak bilinen ve oldukça s›k karfl›lafl›lan
bir tablodur. Aciller içerisinde en s›k karfl›lafl›lacak dermatolojik hastal›k ürtiker
ve angioödemdir. Çeflitli kaynaklarca yap›lan araflt›rmalar populasyonun
%15-25 gibi büyük bir kesiminin yaflamlar› boyunca en az bir kez olmak üzere
ürtiker ata¤› geçirdi¤ini ortaya koymaktad›r.
En kaba tan›m›yla ürtiker çeflitli uyaranlara karfl› geliflen, çeflitli mekanizmalarla
(immunolojik veya nonimmunolojik) oluflan vasküler bir reaksiyondur.
Kafl›nt›l›, oluk eritemli, ödemli papül ve plaklarla karakterizedir.
Ürtiker hecmelerle seyreden bir hastal›kt›r ve belirtiler maksimum 48 saat
devam eder (angioödem olgular›nda bu süre daha da uzayabilir), sonra giderek
sönerler ve bir süre sonra yeni bir atak geliflir. Arada bir kaç günlük sessiz
dönemler olabilir. Akut ürtiker, bu yineleyen ataklar›n latent periyodlar› ile
beraber 6 haftadan k›sa süreli olgulard›r (baz› yazarlar 3 hafta, baz› yazarlar
ise 12 hafta olarak kabul ederler). Ataklar›n alt› haftadan daha uzun sürdü¤ü
olgular ise kronik ürtiker olarak de¤erlendirilirler. Akut ürtiker olgular›nda
iyi bir anamnez etken neden ile ba¤lant› kurulmas›n› ço¤unlukla mümkün k›-
lar veya söz konusu tetikleyici hastan›n s›kça temas etmedi¤i bir fleydir. Bu nedenle
de akut olgular genelde tedaviye iyi ve çabuk yan›t vermektedirler. Kronik
ürtikerlerin ise baz› yazarlara göre %50, baz›lar›na göre ise %90’›ndan fazlas›
idiopatik olup genellikle tedaviye yan›t geç ve güç olmaktad›r. Kronik ürtikerler
hemen her zaman eriflkinlerde görülür ve kad›nlarda erkeklere k›yasla
iki kez daha s›kt›r.

Kaynak: ctf(edu.tr)