İntegral

Türev kavram›n›n bir e¤riye üzerindeki bir noktadan çizilen te¤etin e¤iminin
bulunmas› probleminden ortaya ç›kt›¤›n›, türev bir de¤iflim oran› oldu¤undan
hareket eden cisimlerin h›z ve imeleri ya da buna benzer problemlerin çözümünde
kullan›l›r. ‹ntegral kavram›na geometrik bir anlam vermek gerekirse baz› düzgün
olmayan bölgeler alanlar›n›n bulunmas› probleminden ortaya ç›kt›¤›n› söyleyebiliriz.
‹ntegral, hareket problemleri, dönel cisimlerin hacimleri, ifl, kütle, kütle merkezi ve
eylemsizlik momenti bulunmas›; di¤er bilim dallar› ile ilgili pek çok problemlerin
çözümünde kullan›l›r.

Kaynak: yegitek.meb(gov.tr)