Türklere Karşı Haçlı Seferleri

Milâdın 1095 târihinden 1291 senesine kadar Dünyâ Târihi yeni bir cins
mücâdeleye sahne oldu. Bu mücâdele mezheb ve akîde perdesi altında gizlenen bir
istismar ve keşişler mücâdelesi olarak tavsif edilebilir.
.
İsâ’ya kul ve kiliseye tebaa temin etmek gâyesi ile, geri medeniyetli ve iptidaî
halk kütleleri harekete geçirildi ve bu sefer Şark’a doğru yeni bir “Barbar istilâsı”
başladı.
Bu mücâdelenin sebepleri çeşitli ve girifttir. Eskidenberi ileri sürülen
sebeplerin yanında ve arkasında derin ve esaslı emeller saklı bulunmaktadır.
Din perdesi altında Papalık müessesesinin teşvik ettiği bu insan sellerini
tüccar zümreleri ve çeşitli devlet adamları ile asilzâdeler desteklediler. Bu üçlü pakt
bilhassa İslâm Âlemi’ne karşı iki asır bir iz’ac ve aşındırma silâhı olarak işledi. Her
mücâdeledeki gibi bu amansız çarpışmada da halk kütleleri sayısızca harcandı.

Kaynak: ozemre.(com)