Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlk Araştrmas,
(TNSA-2013) doğurganlk düzeyi ve
değişimi, bebek ve çocuk ölümlülüğü, aile
planlamas ve anne ve çocuk sağlğ
konularnda bilgi sağlamak üzere
tasarlanmş ulusal düzeyde bir örneklem
araştrmasdr. Araştrma sonuçlar ulusal
düzeyde, kentsel ve krsal alanlar ile beş
coğrafi bölge düzeyinde, ayrca araştrma
kapsamndaki baz konular da 12 coğrafi
bölge (NUTS1) düzeyinde sunulmaktadr.
TNSA-2013’ün finansman, Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştrma Kurumu
(TÜBİTAK) vastas ile Kamu Kurumlar
Araştrma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Program (KAMAG)
kapsamnda devlet bütçesinden sağlanmştr.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri
Enstitüsü (HÜNEE) TNSA-2013
çalşmalarn Kalknma Bakanlğ ve Sağlk
Bakanlğ ile işbirliği içinde gerçekleştirmiştir.
TNSA-2013 Türkiye’de
HÜNEE tarafndan yaplan nüfus
araştrmalar dizisinin en sonuncusudur;
ayrca uluslararas düzeyde yürütülen Nüfus
ve Sağlk Araştrmalar program içinde
gerçekleştirilen beşinci araştrmadr.

Kaynak: hips.hacettepe(edu.tr)