Pisagor Teoreminin Çeşitli İspatları

ismi, bu yazinin konusunu teakil eden teorem- I
den yuzyillardan beri ayrilmaz halde bulunan Pisagor
hakkinda ~ok az gey biliniyor. Sahamn
temkinli miitehassislarinin ([2] gibi) ele@nde ka-
lan saglam delillerin sayisi o kadar az ki, Pisa-
gor’un ciddi bir ilim adami mi yoksa siyasete merakh
bir gaman m, arkasinda biraktl3 derneginse
halis niyetleri olan bir akademi mi yoksa varhgl
biraz batil itikadlara hatta biraz da terorizme
day& bir tarikat mi oldugunu belki hi~bir zaman
ogrenemeyeceijz. Bu mecrada diger bir zorluk
da bugiin dim, filozof, din adami, politikaci
&ye adlandirdigimiz insanlarin ~ahgma sahalari
arasindaki sinirlann, Pisagor’un Gail olan M.O.
6. yiizyila dogru bir zaman yolculugunda hizla
desaip, bulaniklagmasidir.

Kaynak: sertoz.bilkent(edu.tr)