Bitki Koruma Bülteni


Yurdumuzun Fauna’sı içerisinde böceklerin önemli ‘bir yeri vardır. Bilhass a ziraî ürünlerimize zara r yapan böceklerin coğrafî dağılışlarım ve biyolojilerini incelemek; ileride telâfisi mümkün olmayan zararları önlemek ve zamanında tedbir almak bakımından, ziraî mücadele için büyük faydalar sağlar. Bu araştırma ‘bütün bu. düşüncelerin ışığı altında ele alınmış, ve çalışmalara 1961 yılında başlanılmıştır. Türkiye Orthoptera Faunasını n tesbiti konulu bir araştırma ile; yurdumuzun, araştırılmasına imkan bulabildiğimiz sınırlı ve belirli yerlerinde, çekirge türleri ve bunların dağılış alanları, ayrıca gerek dünya ve gerekse memleketimiz için yeni cins ve türler tesbit edilmeğe çalışılmaktadır. Bunun yanında zengin bir çekirge koleksiyonu da meydana getirilmektedir.

Kaynak : bitkikorumabulteni(gov.tr)