BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ’DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ’NDE İSKÂNLARI

Türkler, 1353 yılından itibaren Rumeli’ye yerleşmeye başlamıştır. Yaklaşık
beşyüz yıl süren bu dönemde Türk Kültürü Balkanlar’da kalıcı bir hale gelmiştir.
Yüzyıllar boyunca Türkler ve Balkanlar’da yaşayan diğer milletler huzur içerisinde hep
beraber hayatlarını devam ettirmiştir.
Rumeli’ye geçişten itibaren sürekli büyüyen ve gelişme gösteren bir devlet olan
Osmanlı Devleti, Balkanlar’ın fethedilmesi ve devamında en geniş sınırlara ulaşılması
sürecini yaşamıştır. Duraklama ve dağılma dönemi ile başlayan geri çekilme süreci göç
problemini de beraberinde getirmiştir.
1787-1792 Osmanlı-Rus savaşları sonucunda Balkanlardan Anadolu’ya kitleler
halinde göçler başladı. Türk göç tarihinin en önemli halkalarında birini 1877-1878
Osmanlı – Rus Savaşı’ndan sonraki göçler oluşturur.
II. Büyük göç dalgası ise XX. yüzyılın başlarında Balkan Savaşı sırasında yaşanan
zulümlerden sonra gerçekleşmiştir. Rumeli’den gelen göçmenlerin sorunlarını çözmek
için komisyonlar kurulmuştur. Muhacirlerin yerleşmesi için arazi sağlanmış, ev
yapmaları için destek verilmiştir. Ayrıca askerlik ve vergi muafiyetleri sağlanarak daha
rahat bir hayat sürmeleri için çaba harcanmıştır. Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle
hastaneler yapılmıştır. Tarım aletleri, tohumluk ve diğer ihtiyaçlar karşılanarak üretime
katılmaları sağlanmıştır. Balkan Savaşları sonrası da Rumeli’den Türkiye’ye göçler
yaşanmaya devam etmiştir.

Kaynak: trakya(edu.tr)